Hizmet Standartları

HASSA  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI

2021 YILI HİZMET  STANDARTLARI  TABLOSU


SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

 

DİLEKÇE KAYDI

1-Yazışma Kurallarına Uygun Olarak Yazılmış Dilekçe

30 Dakikadan az

2

 

DİLEKÇE SONUCU

 

1-Şikayet ve İstek Dilekçeleri ile İlgili Olarak Sahibine En Geç Olarak Bilgi verilmesi Süresi

2 Hafta

3

 

GELEN VE GİDEN

RESMİ EVRAK KAYDI

  

1- Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Evrakların Kaydı ve İlgili Birime Sevki

2- Belediyemizden Çeşitli Kurum ve Kuruluşlara Gönderilen Evrakların kaydedilmesi         

30 Dakikadan az

 

4

TELEFON VE İNTERNET ÜZERİNDEN GELEN ŞİKAYET VE İSTEKLERİN KAYDEDİLİP İLGİLİ BİRİME SEVKİ İŞLEMİ

  1-Başvuru Sahibinin TC Kimlik Numarası, Telefon ve Adres Bilgileri

30 Dakikadan az

5

ENCÜMENE HAVALE

 1-Çeşitli Birimlerce Gönderilen Yazıların Encümene Havalesi

30 Dakikadan az

6

ENCÜMEN KARARLARININ

GÖNDERİLMESİ

1-Belediye Encümeni Tarafından Alınan Kararların Yazılması ve İlgili lere dağıtılması

1-8 Saat

7

MECLİS GÜNDEMİNİN İLANI

1-Belediye Meclis Toplantısının Gündeminin Hazırlanarak ,Meclis Üyelerine İmza Karşılığı Tebliği, Toplantı Gününün Halkımıza İlanı

1-8 Saat

8

MECLİS KARARLARININ GÖNDERİLMESİ

1-Belediye Meclisince Alınan Kararların Yazımı, Toplantı Tutanağının Yazımı, Onay Gerektiren Kararların Kaymakamlık  Onayına Gönderilmesi

1-3 Gün

9

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASI

 ( 3071 SAYILI KANUN )

1- Usulüne Uygun Yazılmış Dilekçe

1 Ay

10

BİLGİ EDİNME HAKKININ KULLANILMASI ( 4982 SAYILI KANUN )

1-Başvuru Formu

2 Hafta

11

BİMER

1-Başvuru Dilekçesi (www.başbakanlık.gov.tr/Bimer adresinden Ulaşılabilir )

2 Hafta

12

İMAR PLANI VE DEGİŞİKLİK İŞLEMİ

1.Plan müellifi kaydı

2.Başvuru dilekçesi

3.Tapu fotokopileri

4.Tapu Tescil Belgeleri

5.Vekaletnameler

6.Açıklama raporu

7.İmar planı veya değişikliği

 

1-6 Ay.

 

13

 

ÇAP ( İMAR DURUMU ) VERİLMESİ

 

1.Başvuru dilekçesi

2.Aplikasyon tutanağı aslı

3.Tapu fotokopisi

4.Harç makbuzu fotokopisi 

2-3 Gün

 

14

BİRLEŞTİRME

(TEVHİT)

 

1.Kadastro Müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış 1 takım birleştirme dosyası ( 3 adet tescil bildirimi)

2.Tapu fotokopisi

2 Hafta

15

AYIRMA

(İFRAZ)

 

1.Serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış 1( bir) takım dosya içinde değişiklik beyannamesi ve eki belgeler
2.Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibinin dilekçesi veya yetkili temsilcilerin ( vekil, veli, vasi, kayyım, yasal danışman) vekaletnamesi.

2 Hafta

16

 ARSA SATIŞI

1-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre istenen belgeler

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen süre

17

KAMULAŞTIRMA

1-Tapu Tescil Belgesi

2-Yeminli Büro Dosyası ( İmar affından faydalanan konutlar için )

1-3 Ay

18

TEMEL VİZE VERİLMESİ

1-Temel Vizesi Tutanağı 3 Adet

2-Aplikasyon Krokisi

3-İmar Çapı Fotokopisi

4-Yol Kotu Tutanağı

5-Vaziyet Planı

6-Ruhsat Fotokopisi

7-Mimari Proje

3-7 Gün

19

 

 

YAPI YERİ GÖSTERİMİ

 

 

 

1-Ruhsat Fotokopisi

2-Aplikasyon Fotokopisi

3-İmar Çapı Fotokopisi

4-Bina Vaziyet Planı(Koordinatlı)

5-Mimari Proje

 

1-3 Gün

20

MİMARİ PROJE ONAYI

1-Dilekçe

2-Yol kotu

3-İmar Çapı Fotokopisi

4-Aplikasyon Krokisi

5-M2 cetveli

6-Proje CD                                                                          

7-Tapu tescil belgesi   

8- Vekaletname                                                                   

9-Liste beyanı

2-3 Hafta

21

BETONARME PROJE VE STATİK KONTROL

1- 4 Takım Betonarme Proje

2-2 Takım Statik Hesap

3-1 Takım Onaylı Mimari

4-1 Takım Zemin Etüt Raporu

5-1 Adet Proje cd si

1-2 Gün

22

YAPI RUHSATI VERİLMESİ

 

1.        Dilekçe

2.        Tapu tescil belgesi

3.        Aplikasyon krokisi

4.        İmar çapı, yol kotu tutanağı

5.        M2 cetveli (3 adet)

6.        5 takım mimari proje

7.        4 takım betonarme proje, 2 takım statik hesap

8.        Tesisat projeleri :

a.        Sıhhi tesisat ve kalorifer projeleri (3’er takım)

b.        Onaylı elektrik tesisatı projesi

c.        Onaylı iletişim tesisatı projesi

9.        Zemin etüdü raporu (2 adet)

10.     Müteahhit ile ilgili belgeler : Ticaret odası kaydı, vergi levhası, sözleşme

11.     Mal sahibi müteahhit ise noterden taahhütname (200 m2’den küçükse)

12.     Ruhsat harçları, hiz. ücretleri, stabilize yol kat. payı ve toprak dök.makbuzu

13.     Altyapı ilişiksizlik belgesi (12 m. ve üzeri yollar için)

14.     Noter onaylı bağımsız bölüm liste beyanı (Çok katlı ise)

15.     Mevcut yapı ise encümen cezasının yatırıldığı makbuz

 Yapı Denetim Evrakları

(Bodrum, balkon ve teraslar hariç 200 m2’den büyük binalar için)

 16.     Yapı denetim kuruluşunun noter tasdikli izin belgesi

17.     Yapı denetim kuruluşu taahhütnamesi

18.     Yapı denetim hizmet sözleşmesi

19.     Yapıya ilişkin bilgi formu

20.     Hizmet bedelinin 1.taksidinin yatırıldığına dair makbuz

21.     Yapı denetçisi inşaat mühendisi ve yardımcı kontrol elemanlarından ikametgah belgesi

 5205 sayılı Yapı Den. Hak. Kanunda Değ. Yapılması Hak. Kanuna göre;

 22.     Tek parselde bodrum katı dışında en çok iki katlı ve inşaat alanı (balkon ve teraslar hariç) toplam 200 m2’yi geçmeyen müstakil yapılar 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundan muaftır.

24. Bu tür yapılar için ruhsat aşamasında fenni mesulden TUS belgesi, noterden taahhütname, diğer proje müelliflerinden taahhütname istenir

1-2 Hafta

23

KAÇAK YAPILARIN KONTROLÜ

1. Dilekçe

2. Tapu Fotokopisi

3. Noter Taahhüdü

1-3 Hafta

24

JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜD RAPORU KONTROLÜ

 

2 Takım zemin etüt raporu

 

1-5 Gün

25

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLMESİ

 

1.Dilekçe

2.Yapı Ruhsatı Fotokopisi

3.Temel Vizesi Yazısı Fotokopisi

4.Demir Vize Formu / İş Bitirme Tutanağı

5.S.S.K. İlişki Kesme Belgesi

6.Vergi Dairesi İlişki Kesme Belgesi

7.Sivil Savunma Uzm. Sığ. Uygunluk Belgesi (800 m2’den büyükse)

8.Binanın Ön ve Yan Cephe Fotoğrafı(2’şer adet 13x18 cm.)

1-2 Hafta

26

GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ

( 2464 SAYILI KANUN )

 1-İhbarname

2-Kontrat veya sözleşme

Yasal süresi içerisinde

27

İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANI VERİLMESİ

Beyanname

30 Dakikadan az

 

28

VERGİ TAHSİLATLARI

 

Emlak, ÇTV. Ve diğer vergi tahsilatları

5 dakika

 

29

TAHAKKUKSUZ TAHSİLAT

Tahsilat Fişi

5 dakika 

30

GİDERLERİN ÖDENMESİ

1-Fatura aslı

2-Sevk irsaliyesi

3-Tesellüm makbuzu

4-Mahalli İdareler Yönetmeliğinde belirtilen belgeler

1-Tarih öncelik sırasına      

    göre

2- Mali durum

    doğrultusunda

3-1 hafta içeresinde

31

İHALE İŞLEMLERİ

1-4734 Sayılı Kanunun Gereğince Gerekli Evraklar

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununca Gerekli Süreç

32

ŞİKAYET DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Şikayet dilekçesi.

2-Şikayete dair belgeler (fatura, fiş, adisyon, fotoğraf, CD ve VCD gibi.)

1 Gün

33

RESMİ İLAN YAPILMASI

1- Talep yazısı
2- İlan Metni

30 Dakikadan az

 

34

ANONS YAPILMASI

 

1- Şahıs ve kültürel etkinlik anonsları için dilekçe

30 Dakikadan az

 

34

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ VERİLMESİ

 (Sıhhi)

1- Başvuru Beyan Formu

2- Vergi Levhası

3- Ticaret Sicil Kaydı / Esnaf Sicil Kaydı   (Şirket / Şahıs)

4- Ticaret Odası Kaydı / Esnaf Oda Kaydı (Şirket / Şahıs)

5- Tapu ve Kira Kontratı

6- Bağ kur veya Emeklilik Belgesi (Şahıslardan)

7- İşyeri Devir ise Noterden Devir Sözleşmesi - Eski Ruhsat ile Birlikte

8- Kat Maliklerinden Muvafakat name (Karar Defterine

      İşlenecek)

9- Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası (Gerekli işyerlerinden)

10-İmza Sirküleri (Şirket)

11-Şube Sicil Kaydı (Şube Açıyorsa)

12-Ustalık Belgesi veya Satış Elemanlığı Belgesi (Faaliyet konusuna göre)

13-Yarım Kapak Dosya

14-Nüfus Cüzdan Sureti

15-İkametgah İlmühaberi

16-İtfaiye Raporu (Gerekli işyerlerinden)

17-Şirket Müdürünün Kimlik Fotokopisi (Şirket)

18-Ç.T.V İlişik Kesme Belgesi

1 Gün

36

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ

 (2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Gıda Üretim Yerleri )

1-        Mesul Müdür Sözleşmesi (ilgili dalda en az dört yıllık eğitim almış olmak)

2-        İmza Sirküleri

3-        Ticaret Sicil Gazetesi /Esnaf Oda Kaydı ( Şirket / Şahıs )

3-        Ticaret Oda Kaydı /Esnaf Sicil Kaydı   ( Şirket / Şahıs )

4-        Başvuru Beyan Formu

5-        Müessesenin Bulunduğu Yeri Gösteren Onaylı Plan (Şehir Dışındaki Tesisler İçin)

6-        Numarataj  Yazısı

7-        Motor Gücü Tespit Yazısı

8-        İş Akım Şeması ve Açıklama Raporu

9-        Yapı Kullanma İzin Belgesi

10-     İtfaiye Raporu

11-     Kira Kontratı ve Tapu Senedi

12-     Çevre Kirlenmesini Önlemek Amacıyla Alınacak Önlemlere Ait Kirleticilerin Nitelik ve Niceliğe Göre Hazırlanmış Proje ve Açıklama Raporu

13-     Şehir Şebekesi Suyu Bulunmayan Yerlerde içme suyu kullanma suyunun nereden temin edildiği ve suyun bakteriyolojik ve kimyasal analız raporu

14-     Sorumlu Müdür Sözleşmesi

15-     Devamlı en az 50İşçi Çalıştıran ve Kanunun 180. Maddesi Kapsamına Giren İşyerlerinde Tabip ve Sağlık Personeli Sözleşmesi.

16-     Emisyon İzni (Tabi Olanlar)

17-     Deşarj İzni yada Tabi değildir yazısı.

18-     Vergi Levhası

19-     Şahıslar İçin Bağ kur Emeklilik Belgesi

20-     Kapasite Raporu (Kayıtlı Olduğu Odadan)

21-     Kat Maliklerinden Muvafakat Name (Gerekli iş yerlerinden)

3-5  Gün

37

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ

(Umuma Açık Oyun Ve Eğlence   İşyerleri)

 

          ŞİRKETLER

1-       Başvuru Beyan Formu

2-       Ticaret Sicil Gazetesi

3-       Ticaret Oda Kaydı

4-       Mesul Müdür Sözleşmesi

5-       Mesul Müdürün Nüfus Cüdan Sureti ve İkametgah Belgesi

6-       Mesul Müdürün Bulaşıcı Hastalıkları Olmadığına Dair Resmi Hekimden Alınacak Sağlık Raporu (Çalışanlar Dahil)

7-       Mesul Müdürün Adli Sicil Kaydı (Çalışanlar Dahil)

8-       Kira Kontratı ve Tapu Senedi Sureti

9-       Açılan İşyeri Meskende İse Kat Maliklerinin Oy Birliği İle Muvafakati (Karar Defterine İşlenecek)

10-    İşyeri Devir İse Noterden Devir Sözleşmesi (Eski Ruhsatla Birlikte)

11-    Vergi Levhası

12-    İskan Belgesi

13-    İmza Sirküleri

14-    Ç.T.V. İlişik Kesme Belgesi

15-    İtfaiye Raporu (Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığından)

16-    Canlı Müzikli Olan Yerlerden Gürültü Raporu

17-    İşyeri Mesafe Ölçüm Krokisi

18-    Bilgisayar İşletici Sertifikası ( Internet Kafe)

19-    İşletim Lisans Belgesi ( Internet Kafe)

20-     İlçe Emniyet Müd.ğü/İlçe Jan. K. Yazısı(İşlem Aşamasında)

21-    Sağlık Grup Başkanlığı Yazısı (İşlem Aşamasında)

22-    Tapu Sicil Müdürlüğü Yazısı (İşlem Aşamasında)

Not : İnternet Kafeler en az 150 m2 olacak.

1 Ay

38

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ

 

 

 

 

 

 

(2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese)

1- Başvuru Beyan Formu

2- İtfaiye Raporu

3- Sorumlu müdür sözleşmesi

4- Devamlı en az 50 işçi çalıştıran ve kanunun 180 nci maddesi kapsamına giren iş yerlerinde tabip ve sağlık personeli sözleşmesi

5- Deşarj İzni (Gerekli iş yerlerinden)

6- İşletme Belgesi

7- Sağlık Müdürlüğünce hazırlanacak çevre sağlığı değerlendirme raporu

8- Sanayi üretimi yapan işyerlerinden yapı kullanma izin belgesi

9- ÇET Raporu (Gereken İşyerlerine)

10-Emisyon Raporu (Gereken işyerlerine)

11-Karayollarından Trafik güvenliği için yazı. (Gerekli iş yerlerinden)

12-İş Akım Şeması ile Sosyal Tesisin durumu(Tuvalet, Lavoba, Duş, pisuar, Mutfak vb.)

13-Vergi levhası

14-Ticaret Sicil Gazetesi / Esnaf Oda Kaydı ( Şirket / Şahıs )

15-Ticaret Oda Sicil Kaydı / Esnaf Sicil Kaydı ( Şirket / Şahıs )

16-Kira Kontratı ve Tapu Sureti

17-İmza Sirküleri (Şirket)

18-Ustalık Belgesi (Ticaret Oda Sicil Kaydı Olanlardan İstenmez)

19-Yarım Kapak Dosya

20-Ç.T.V. İlişik Kesme Belgesi

21-Şirket Müdürünün Kimlik Fotokopisi (Şirket)

22-Bağkur ve Emeklilik Belgesi (Şahıs)

5 -7Gün

39

 

 

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ

 

 

 (Umuma Açık Oyun Ve Eğlence Yerleri)

 

              ŞAHISLAR

1-        Başvuru Beyan Formu

2-        Nüfus Cüzdan Örneği ve İkametgah Belgesi

3-        Bulaşıcı Hastalıklar Olmadığına Dair Resmi Hekimden Alınacak Sağlık Raporu (Çalışanlar Dahil)

4-        Adli Sicil Belgesi ( Çalışanlar Dahil )

5-        Kira Kontratı ve Tapu Sureti

6-        Açılan İşyeri Mesken de İse Kat Maliklerinin Oy Birliği ile Muvafakat (Karar Defterine İşlenecek )

7-        İşyeri Devir İse Noterden Devir Sözleşmesi (Eski Ruhsatla Birlikte)

8-        Vergi Levhası

9-        İskan Raporu (İmar Müdürlüğünden Onaylı)

10-     İmza Sirküleri

11-     Esnaf Sicil Kaydı

12-     Esnaf Oda Kaydı

13-     Bağkur ve Emeklilik Belgesi

14-     Ustalık Belgesi

15-     İtfaiye Raporu (Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığından)

16-     Ç.T.V. İlişik Kesme Belgesi

17-     Canlı Müzikli Olan Yerlerden Gürültü Raporu

18-     İşyeri Mesafe Ölçüm Krokisi

19-     Bilgisayar İşletici Sertifikası ( Internet Kafe)

20-     İşletim Lisans Belgesi ( Internet Kafe)

21-     İlçe Emniyet Md.ğü/İlçe Jan. K. Yazısı(İşlem Aşamasında)

22-     Sağlık Grup Başkanlığı Yazısı (İşlem Aşamasında)

23-     Tapu Sicil Müdürlüğü Yazısı (İşlem Aşamasında)

Not : İnternet Kafeler en az 150 m2 olacak.

 

 

 

 

 

 

1 Ay

 

 

 

40

ÖLÇÜ VE AYAR İŞLEMİ

1-Başvuru Beyannamesi ( 1 Ocak – 28 Şubat Tarihleri Arası )

Yıl İçerisinde

41

 

CENAZE İŞLEMLERİ ( Defin Hariç )

 

1-Nüfus Cüzdanı

2-Doktor Raporu

3-Ölüm Belgesi

1 saat

 

42

 

 

 

NİKAH İŞLEMLERİ

 

1-Nüfus Cüzdanı

2-Nüfus kayıt örneği

3-Evlenme Beyannamesi

4-Fotoğraf

5-Sağlık Raporu

6-İzin Belgesi

 

1 Gün ( Müracaat ve nikah günü dahil )

43

SOSYAL YARDIM TALEPLERİ

(BEYAZ MASA)

1-Dilekçe

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

15 gün